Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Tvorba fondu
Použitie fondu
Zástupca vlastníkov
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Tvorba fondu prevádzky údržby a opráv - FPUO

- podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

        Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať úhradu príspevku mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

        Správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov.

        Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú:

  1. mesačné príspevky vlastníkov bytov a nebytových priestorov – GO fond
  2. príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
  3. výnosy z účtu domu vedeného v banke,
  4. príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
  5. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu,
  6. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom