Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Obnova domov
Reklamačný poriadok
KOBD Fándlyho 21 Častá
Činnosť správcu 2013
Havarinjá služba
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Vplyv zateplenia bytového domu na platby konečných spotrebiteľov za dodávku tepla

Úvod

        V tomto príspevku Vám poukážeme aký skutočný prínos má obnova bytových domov na spotrebu tepla na vykurovanie s priamym dopadom na platby konečných spotrebiteľov za dodané teplo. Na konkrétnom príklade vyhodnotíme vývoj platieb za dodané teplo konečným spotrebiteľom v zateplenom a nezateplenom bytovom dome v nadväznosti na vývoj cien plynu na trhu.

I. IDENTIFIKÁCIA OBJEKTOV

        Pre porovnanie spotrieb tepla sme vybrali objekty, ktoré sa nachádzajú na Fándlyho ulici číslo 21 a 23 v obci Častá. Bytové domy sú realizované v stavebnej sústave PS – 2. Každý bytový dom pozostáva zo 4 nadzemných podlaží s počtom bytových jednotiek 9, z toho prízemné – technické podlažie je nevykurované. Vonkajšie pôdorysné rozmery objektu sú 25,7 m x 10,8 m s konštrukčnou výškou podlaží 2,8 m. Obvodový plášť je konštruovaný z muriva (voštinových tehál) hrúbky 375 mm s vypočítaným tepelným odporom R = 0,523 m2.K/W [U = 1,444 W/(m2.K)], strešný plášť je jednoplášťovej konštrukcie s tepelným odporom R = 0,955 m2.K/W [U = 0,881 W/(m2.K)]. Okná a balkónové dvere sú drevené zdvojené so súčiniteľom prechodu tepla U = 2,7 W/(m2.K), a súčiniteľom prievzdušnosti škár 1,8 x 10-4 m3s-1/mPa0,67. Priemerný súčiniteľ prechodu tepla pred obnovou Um = 1,381 W/(m2.K). Výpočtovo určená potreba tepla na vykurovanie stanovená pre pôvodný stav je Qh = 136239 kWh.
        Vykurovaná podlahová plocha každého objektu je 631,83 m2, spotreba tepla na vykurovanie v roku 2004 pre objekt Fándlyho 21 predstavovala Qh = 124640 kWh, resp. Qh = 124560 kWh pre Fándlyho 23. Údaje o spotrebách od roku 2004 do roku 2011 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 – spotreby tepla, náklady na plyn a vyrobené teplo v jednotlivých rokoch
rokFándlyho 21, 631,83 m2Fándlyho 23, 631,83 m2PlynNáklad teplo
ÚK v kWhkWh/m2ÚK €/m2ÚK v kWhkWh/m2ÚK €/m2€/m3€/kWh
2004124640,9197,2711,220124563,2197,1511,2130,2540,0569
2005126227,1199,7811,582126146,5199,6511,5750,2860,0580
2006114660,7181,4713,195114591,2181,3613,1870,3750,0727
200796310,8152,4312,12596251,4152,3412,1170,3690,0795
200887627,8138,6913,67961090,596,699,5370,4720,0986
200993120,2147,3813,80443020,468,096,7680,4880,0937
2010117350,0185,7316,97754420,086,137,8730,4360,0914
201177160,0122,1212,47244069,069,757,1230,4920,1021

I.1. Opatrenia zamerané na zníženie spotreby tepla.

        SBD-P Pezinok ako správca bytových domov Fándlyho 21 a 23 spracoval pre vlastníkov týchto bytoviek investičný zámer na komplexnú obnovu, nakoľko sú tieto vykurované zo spoločnej kotolne.
        Vlastníci bytov v objekte Fándlyho 23 si obnovu domu v roku 2007 odsúhlasili 2/3 väčšinou. Vlastníci bytov objektu Fándlyho 21 s takouto obnovou nesúhlasili a rozhodli sa, že potrebné, alebo nutné opravy budú realizovať postupne.
        Keďže obidva objekty majú zabezpečovanú dodávku tepla a teplej vody zo spoločnej kotolne, sú tieto samostatne ekvitermicky regulované a merané.
        V roku 2008, po výbere dodávateľa začali realizovať komplexnú obnovu bytového domu, ktorá pozostávala z výmeny otvorových výplni za plastové, vybudovania novej plytkej sedlovej strechy so zateplením, zateplenia obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom s doskami EPS-F hrúbky 60 mm, opätovným vyregulovaním vykurovacej sústavy po obnove.
        U konečných spotrebiteľov boli osadené pomerové rozdeľovače tepla na meranie spotrieb v bytoch v roku 2007. Súčasne sa počas komplexnej obnovy budovy v roku 2008 zrealizovala aj rekonštrukcia kotolne, ktorá dodáva teplo a teplú vodu.

I.2. Vývoj platieb konečných spotrebiteľov

        Tieto opatrenia sa čiastočne prejavili v spotrebe tepla bytového domu na Fándlyho 23 už v roku 2008 ako je zrejmé z uvedeného grafického vyjadrenia (graf č. 1), kedy v druhej polovici vykurovacieho obdobia bol zaznamenaný výrazný pokles spotreby.

Graf č. 1 - Potreba tepla na vykurovanie v kWh/m2 za rok

        V sledovanom období roku 2007 – keď bytový dom na Fándlyho 23 nebol zateplený a roku 2009 – keď bytový dom odoberal teplo už ako komplexne zrekonštruovaný je možné sledovať pokles spotreby až o viac ako 55 %, pričom pokles spotreby tepla oproti roku 2005 predstavuje až 65,9 %. Pokles spotrieb v rokoch 2006 a 2007 v obidvoch bytových domoch spôsobilo vyregulovanie vykurovacej sústavy (rok 2006) a meranie spotrieb v bytoch pomerovými rozdeľovačmi tepla (rok 2007).
        V tabuľke č. 1 v stĺpci ÚK v €/m2 sú uvedené platby konečných spotrebiteľov za dodávku tepla, ktoré je potrebné na vykúrenie m2 podlahovej plochy bytu.

Graf č. 2 – Platby konečných spotrebiteľov na vykúrenie 1m2 plochy bytu

        Z uvedeného grafického vyjadrenia (graf č. 2) je zrejmé, že platby konečných spotrebiteľov v obidvoch bytových domoch sa až do roku 2007 vyvíjali rovnako, teda že konečný spotrebitelia platili aj napriek čiastočne sa znižujúcej spotrebe tepla v bytovom dome viac.
        Tento jav zapríčinila narastajúca cena plynu v jednotlivých rokoch – graf č. 3.

Graf č. 3 – vývoj cien plynu podľa rozhodnutí ÚRSO

Záver

        Z uvedeného možno konštatovať, že vlastníci bytov bytového domu na Fándlyho 23 zaplatili za tepelnú pohodu vo svojich bytoch menej v rokoch 2008 až 2011 aj napriek skutočnosti, že cena plynu, ktorá priamo ovplyvňuje cenu tepla, neustále narastala. V roku 2011 bola až o 193,7 % vyššia oproti cene z roku 2004 – vývoj cien plynu podľa rozhodnutí ÚRSO (graf č. 3) čo malo následne vplyv na nárast ceny tepla vyrobeného v kotolni (graf č. 4), kedy cena tepla od roku 2004 do roku 2011 vzrástla o 179,44 % za 1 kWh.

Graf č. 4 – vývoj cien tepla v závislosti na cene plynu podľa rozhodnutí ÚRSO

        Ak v roku 2004 platili koneční spotrebitelia za vykúrenie 1 m2 podlahovej plochy bytu 11,213 €, v roku 2005 už 11,575 € a v roku 2006 až 13,187 €, tak po zrealizovanej komplexnej obnove, pri zachovaní rovnakej tepelnej pohody v bytoch, zaplatili vlastníci v roku 2011 iba 7,123 €, čo predstavuje pokles o 36,48 %. Týmto ušetrili vlastníci nemalé finančné prostriedky na platbách za spotrebu tepla.

DODATOK

        Ak by bol bytový dom Fándlyho 23 nezateplený počas nasledujúcich rokov 2008 – 2011, jeho spotreby by bola rovnaká ako Fándlyho 21 (graf č. 1). Priemerná spotreba za sledované obdobie rokov 2007 – 2011 predstavovala 98602,2 kWh.Pri neustále sa zvyšujúcej cene plynu, následne aj jednotkovej ceny tepla, by vlastníci bytov na Fándlyho 23 za rok 2011 platili: 98602,2 kWh x 0,1021 €/kWh = 10067,28 € za celý bytový dom. Ich skutočná platba za teplo v roku 2011 však predstavovala len 4500,53 €. Realizáciou zateplenia tak vlastníci bytov ušetrili v roku 2011 na vykurovaní 5566,75 € (graf č. 5).

Graf č. 5 – vývoj platieb za dodané teplo v závislosti na cene plynu a tepla

        Splátka úveru do ŠFRB ročne predstavuje 5304 €. Z uvedeného je zrejmé, že vlastníkom sa celý úver spláca z uspor za vykurovanie, dokonca im na účte fondu prevádzky údržby a opráv (FPUaO) ostáva cca 262,75 €. Rozmenené na drobné, napriek tomu, že bytový dom platí za úver istinu ako i úrok, podstatne sa zvýšila hodnota tohto bytového domu, zvýšila sa tepelná pohoda vlastníkov, ešte na každý byt pripadá ročne usporená čiastka cca 29,2 €.

        Na základe uvedených skutočnosti sa vlastníci bytov v objekte Fándlyho 21 rozhodli pre rovnakú obnovu svojho bytového domu, ktorá bola zrealizovaná v lete roku 2011. Prínos tejto obnovy sa čiastočne prejavil v nižšej spotrebe tepla pre bytový dom už v roku 2011 (tabuľka č. 1). Ako sa vyvíjala spotreba tepla v roku 2012 v obidvoch bytových domoch je znázornené v grafe č. 6. Aj preto sa tento skutočný príbeh dvoch bytových domoch javí v grafickom vyjadrení skoro ako školský príklad.

Graf č. 6 – vývoj spotreby tepla v kWh/m2 po zateplení obidvoch bytových domov v roku 2012

        Ako správca zabezpečujeme nami spravovaným subjektom od roku 2006 obnovu bytových domov financovanú formou úveru zo ŠFRB. Vlastníci tak ušetria nie len na úsporách tepla na ÚK a do TÚV, tiež i na podstatne nižších splátkach za úver. V neposlednom rade má takáto rozsiahla obnova, s priamym dopadom na výrobu a spotrebu tepla, aj priaznivý vplyv na energetickú bilanciu bytových domov a znižovanie emisií CO2.

Poznámka:
Tieto poznatky boli úspešne prezentované na konferencii „VYKUROVANIE 2013“ v Starej Ľubovni konanej v dňoch 4. 3. – 8. 3. 2013 a článok bol na požiadanie publikovaný v časopise „Správca bytových domov č. 3/2013“.

Späť na začiatok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom