Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Obnova domov
Reklamačný poriadok
KOBD Fándlyho 21 Častá
Činnosť správcu 2013
Havarinjá služba
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

KOMPLET - nonstop havarijná služba

        Správca v zmysle „Zmluvy o výkone správy", v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, a ďalšími platnými právnymi predpismi je povinný zabezpečovať v rámci starostlivosti o prevádzku bytových domov, odstraňovať chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí a zariadení domu a havárií so zodpovednosťou na minimalizovanie škôd na majetku a zdraví vlastníkov bytov. Za týmto účelom sme pre nami spravované bytové domy zabezpečili dodávateľskú firmu, ktorá má oprávnenia a poskytuje služby v oblasti odstraňovania havárii a porúch . Ide hlavne o zákonnú povinnosť podľa § 9 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, kedy je správca povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyb, poruch alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak ohrozujú život, zdravie alebo majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov.(z dôvodu aj tragickej udalosti z Prešova) Pre tento účel sme zabezpečili spoločnosť KOMPLET s.r.o., ktorá na základe uzatvorenej zmluvy promptne vykonáva havarijnú službu v oblasti – elektriny, vody, kúrenia, kanalizácie a plynu, a tiež aj opravárenské a údržbárske práce na základe objednania. Ide o firmu, ktorá práce v rámci havarijnej služby vykonáva 24 hod./deň a 7 dni v týždni kedykoľvek, aj počas sviatkov. Dohoda v zmluve je zakotvené tak, že všetky hore uvedené práce spoločnosť vykonáva ako v spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, kde náklady na takúto činnosť sú uhrádzané z fondu prevádzky údržby a opráv BD, tak aj v bytoch a nebytových priestoroch, ktoré sú v osobnom vlastníctve. V prípade bytu alebo nebytového priestoru v osobnom vlastníctve si všetky náklady hradí vlastník bytu alebo NP sám.

        Mesačný paušál za výkon plnej havarijnej služby je 0,36€/byt/mesiac v zmysle nami uzatvorených zmlúv s poskytovateľom, čo predstavuje ročný náklad 4,32€/byt, za čo majú vlastníci istotu , že v prípade havárie je dodávateľ schopný nastúpiť na opravu do päť hodín od nahlásenia. Suma za úhradu paušálu na havarijnú službu bude hradená z fondu opráv.

        Hlásenie havárií, porúch a objednávanie opráv je potrebné vykonávať podľa pokynov uvedených na pútačoch, ktoré sú vyvesené v spoločných priestoroch. Viac podrobnosti nájdete na stránke www.komplet.sk

Ing. Ivan Benčat - predseda SBD-P Pezinok


© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom