Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Hlavná stránka
O nás
Aktuality - oznamy
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

História a súčasnosť SBD-P Pezinok

Vznik SBD-P

        Družstvo SBD – P Pezinok vzniklo na ustanovujúcej schôdzi 03.12.1989 . Vzniklo na základe potreby spravovať bytové domy, ktoré boli postavené svojpomocnou formou členských organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a zaoberalo sa predovšetkým správou a údržbou bytov a nebytových priestorov pre svojich členov, nájomcov družstevných bytov.

        Na základe transformácie družstiev v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov došlo k prevodu vlastníctva družstevných bytov do osobného vlastníctva.

Zameranie činnosti SBD-P

        V súčasnosti zabezpečujeme správu pre cca 1200 bytov a nebytových priestorov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správu cca 400 garáži na základe zmluvy o výkone správy, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi bytov a družstvom ako správcom v zmysle platných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších noviel.

        Okrem zabezpečovania služieb spojených s bývaním, ako sú výroba a dodávka tepla a teplej vody, dodávka SV a odvádzanie odpadovej a dažďovej vody, elektrickej energie, poistenie bytového domu, vykonávame aj vlastnými pracovníkmi bežné opravy a údržby spoločných časti a spoločných zariadení bytového domu, zabezpečujeme revízie vyhradených technických zariadení - elektroinštalácii v spoločných nebytových priestoroch, bleskozvodu, plynu, výťahov atď. Pre správne a bezchybné zúčtovávanie nákladov za spotrebované množstvá energie vedieme podrobnú evidenciu a vykonávame v súčinnosti so zástupcami vlastníkov kontrolu spotrieb jednotlivých druhov energií(elektriny, vody, plynu) tak, aby pri vyúčtovaní nákladov bytových domov nedochádzalo k pochybnostiam a následne k sťažnostiam.

        Jedna z našich veľkých výhod je, že sme členom Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD), z čoho vyplývajú nemalé výhody aj pre nami spravované bytové domy. Jeden z príkladov je tzv. komplexné poistenie bytových domov – rámcová zmluva. Ide o poistenie, ktoré je uzatvorené medzi Allianz Slovenskou poisťovňou a SZBD za všetky bytové družstvá na celom Slovensku. Nakoľko ide o poistenie obrovského majetku, poskytuje na základe tejto zmluvy Allianz –Slovenská poisťovňa také cenové zvýhodnenie, ktoré žiadna iná poisťovňa nie je schopná poskytnúť pri malých zmluvách na jednotlivé domy. Túto výhodu chceme použiť aj pri objektivizovaní cien jednotlivých druhov energií t.j. – elektriny a plynu pri alternatívnych dodávateľoch energií s tým, že SZBD uzatvorí tzv. rámcovú zmluvu v rámci Slovenska s jedným dodávateľom a členské družstvá pristúpia k tejto zmluve na základe ktorej budeme mať podstatne lacnejšiu elektrinu, ako i plyn, z čoho budú profitovať hlavne vlastníci bytov, ktorých spravujeme.

        Už od roku 2002 vykonávame tzv. veľké opravy panelových domov t.j. odstraňovanie systémových závad a od roku 2006 ako komplexnú obnovu budov na základe spracovaného investičného zámeru, ktorý sa vypracováva pre každý bytový dom so zámerom obnoviť stavebné prvky, kde dôjde k najväčšej úspore tepla ako i podľa individuálnych potrieb a požiadaviek vlastníkov. Takto spracovaný a vlastníkmi bytov odsúhlasený investičný zámer predkladáme odbornému projektantovi, ktorý zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre potreby vybavenia stavebného povolenia a výber dodávateľa, ktorý predmetnú obnovu zabezpečí po technickej stránke. Vďaka finančnej výhodnosti štátnej pomoci(všetky bytovky boli obnovené iba zo štátnej pomoci) dokážeme pre vlastníkov nie len zrealizovať komplexnú obnovu bytového domu, ale i ušetriť nemalé finančné prostriedky pri splácaní úveru.

        Významným prínosom zrealizovanej obnovy sú nemalé úspory energií, najmä tepla na vykurovanie (najlepšou vizitkou je horeuvedený graf mimoriadne veľkých úspor tepla za SBD-P Pezinok), z ktorých je možné zabezpečiť financovanie splátok úveru tak, že vlastníci bytov po takejto významnej obnove vo väčšine prípadov nie sú zaťažovaní zvýšenými platbami na splácanie úveru. Pridanou hodnotou takto obnoveného domu je krajšie bývanie, odstránenie hygienických nedostatkov (najmä tvorbu plesni), vyššia tepelná pohoda, predĺženie životnosti bytového dom a vyššia hodnota majetku, nakoľko byty v takomto dome majú vyššiu trhovú hodnotu.

        Väčšina nami spravovaných bytových domov (cca 98 %) má úž vykonanú obnovu, a to buď formou odstránenia systémovej poruchy zateplením z prostriedkov MDVaRR SR (50 % nenávratná dotácia do roku 2005), alebo komplexnou obnovou budov a technických zariadení (z ktorej možno realizovať opravy výťahov, kotolní, výmenu stúpačiek rozvodov teplej a studenej vody, odpadového potrubia a pod.), kde boli vybavené výhodné úverové podmienky cez ŠFRB (od roku 2006).

        Pre každý bytový dom po rekonštrukcii je spracovaný energetický certifikát v zmysle ustanovení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, v ktorom je vyznačené v akej energetickej triede je bytový dom z hľadiska potreby energii zaradený.

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom