Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Správa bytového domu
Domový poriadok
Ponuka správy bytového fondu
Smernica - inžinierska činnosť
Smernica - PO budov
Smernica - výmena VT
Smernica - nahliadnutie do dokladov
Cenník služieb

Ponuka správy bytového fondu

        Družstvo SBD – P Pezinok vzniklo na ustanovujúcej schôdzi 03.12.1989 na základe potreby spravovať bytové domy, ktoré boli postavené svojpomocnou formou členských organizácií v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a zaoberalo sa predovšetkým správou a údržbou bytov a nebytových priestorov pre svojich členov, nájomcov družstevných bytov.

        Po transformácii družstevných bytov v súčasnosti už zabezpečujeme správu bytov a nebytových priestorov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov na základe zmluvy o výkone správy, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi bytov a družstvom ako správcom v zmysle platných ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších noviel.

        Okrem zabezpečovania služieb spojených s bývaním, ako sú výroba a dodávka tepla a teplej vody, dodávka SV a odvádzanie odpadovej a dažďovej vody, dodávka elektrickej energie, poistenie bytového domu, havarijnú službu, podľa dohody aj upratovanie, taktiež operatívne vykonávame aj bežné opravy a údržbu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu hlavne vlastnými pracovníkmi. Dodávateľsky zabezpečujeme hlavne revízie vyhradených technických zariadení - elektroinštalácii v spoločných nebytových priestoroch, bleskozvodu, plynu, výťahov atď. Pre správne zúčtovávanie nákladov za spotrebované energie vedieme podrobnú evidenciu a kontrolu spotrieb jednotlivých druhov energií tak, aby pri vyúčtovaní nákladov bytových domov nedochádzalo k pochybnostiam a následne k sťažnostiam.

        Na základe požiadavky vlastníkov bytov a NP, ako jeden z mála správcov vieme našimi pracovníkmi zabezpečiť údržbu rozsiahlejších trávnatých plôch, ako ich pravidelné kosenie, odvoz pokosenej trávy na skládku, ďalej zimnú údržbu rozsiahlych plôch v okolí bytového domu, napr. parkoviská, príjazdové cesty a pod. za výhodné ceny.

        Už od roku 2002 vykonávame tzv. veľké opravy panelových domov t.j. odstraňovanie systémových závad a od roku 2006 ako komplexnú obnovu budov na základe spracovaného investičného zámeru. Väčšina nami spravovaných bytových domov (cca 98 %) má úž vykonanú obnovu, a to buď formou odstránenia systémovej poruchy zateplením z prostriedkov MDVaRR SR (50 % nenávratná dotácia do roku 2005), alebo komplexnou obnovou budov a technických zariadení (z ktorej možno realizovať opravy výťahov, kotolní, výmenu stúpačiek rozvodov teplej a studenej vody, odpadového potrubia a pod.), kde boli vybavené výhodné úverové podmienky cez ŠFRB (od roku 2006).

        Jedna z našich veľkých výhod (SBD-P Pezinok) oproti iným správcom je, že sme členom Slovenského zväzu bytových družstiev, z čoho vyplývajú nemalé výhody aj pre nami spravované bytové domy. V SZBD je združená správa cca 270 000 bytov, čo tvorí v rámci celého Slovenska cca 40 % bytových domov. Ide o veľkú a silnú komunitu v tomto prostredí, čo sa aj snažíme využívať v prospech nami spravovaných domov formou tzv.“Rámcových zmlúv“:
       

- Jeden z príkladov je tzv. komplexné poistenie bytových domov – rámcová zmluva. Ide o poistenie, ktoré je uzatvorené medzi Allianz Slovenskou poisťovňou a SZBD za všetky bytové družstvá na celom Slovensku. Nakoľko ide o poistenie obrovského majetku, poskytuje na základe tejto zmluvy Allianz –Slovenská poisťovňa jednotlivým bytovým družstvám pre nimi spravované domy také cenové zvýhodnenie, ktoré žiadna iná poisťovňa nie je schopná poskytnúť pri malých zmluvách na jednotlivé domy. Napr. poistenie bytu o veľkosti 76,96m2 stojí v inej poisťovni cca – 2,95€/mes. – cez rámcovú zmluvu, pri takej istej výmere bytu, veku domu a rovnakých zmluvných podmienkach sa platí iba cca 0,55€/mes., čo je o 2,40€/byt menej. Uvedené znamená, ako keby ste platili u nás za správu menej o 2,40/byt/mes.

- V dnešnej dobe tzv. alternatívnych dodávateľov energií už dnes máme ako správca veľkého množstva domov a hlavne kotolní pri uzatváraní cien elektriny a plynu veľkú výhodu. Tým, že zastrešujeme pomerne veľké spotreby energií, sme ako zmluvný partner pre dodávateľov zaujímavý a vieme od dodávateľov energií dostať veľmi výhodné ceny jednotlivých energií. Aj v oblasti cien energií chceme využiť pozíciu člena SZBD, ktoré sa rozhodlo, že sa pokúsi dohodnúť tzv. Rámcové zmluvy (ako majú s Allianz – Slovenská poisťovňa) aj s dodávateľmi jednotlivých energií (elektriny ako i plynu za všetky družstvá), kde je predpoklad, že ceny budú ešte výhodnejšie ako ich máme teraz.

- Vzhľadom k tomu, že máme v správe veľa bytových domov, ktoré sú zásobované teplom prevažne z vlastných zdrojov tepla - malé domové kotolne, máme odborný personál na ich efektívne prevádzkovanie, ale máme aj stredné kotolne tzv. blokové kotolne, ktoré vyrábajú a dodávajú teplo a teplú vodu do viacerých bytových domov, na ktoré máme oprávnenie – povolenie na prevádzkovanie v tepelnej energetike v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , kde celú prevádzku vykonávame v zmysle Z. z. č.222/2013.

- Podľa nás veľká výhoda pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je aj právne postavenie našej organizácie „družstva“ ako právnickej organizácie, ktorá za svoju hospodársku činnosť zodpovedá celým svojim majetkom a nie iba do výšky cca 6 600,- € ako bežná s.r.o.


        Aby sme boli schopní zabezpečovať vysokú odbornú úroveň poskytovaných služieb, naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných vzdelávacích programov ako i konferencií zameraných na správu bytového fondu, na vykurovanie, meranie a rozpočítanie tepla pre konečných spotrebiteľov (niekde už aj sami vykonávame prednášky). Ide nám o to, aby naši pracovníci boli schopní odborne a na dobrej technickej ako i ekonomickej úrovni poskytovať služby spojené s bývaním a svoju prácu vykonávali ale i prezentovali k spokojnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov pre ktorých zabezpečujú výkon správy.

Za správcu:      Ing. Ivan   B E N Č A T       
- predseda SBD-P Pezinok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom