Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Správa bytového domu
Domový poriadok
Ponuka správy bytového fondu
Smernica - inžinierska činnosť
Smernica - PO budov
Smernica - výmena VT
Smernica - nahliadnutie do dokladov
Cenník služieb

SMERNICA
na zabezpečenie postupu pri nahliadaní do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv


Čl. I.
Úvod

        Táto smernica je vypracovaná v súlade s § 11 ods. 6) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


Čl. II.
Práva a povinnosti vlastníka bytu a, alebo nebytového priestoru

1.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.
2.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome môže nahliadnuť do dokladov, prípadne si robiť poznámky z nich. Nahliadnutie do dokladov však nie je kopírovanie, skenovanie, fotenie, ani iné spôsoby vytvárania kópii.
3.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome písomne požiada o nahliadnutie do dokladov, kde uvedie o aké doklady má záujem a v akom rozsahu. V písomnej požiadavke ďalej uvedie požadovaný termín nahliadnutia do dokladov.
4.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome podpíše správcovi, že mu bolo umožnené nahliadnutie do konkrétnych dokladov.
5.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome nemôže požadovať, v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nahliadnutie do mesačných výmerov iných vlastníkov, nemôže kontrolovať ich spotreby, zálohové platby, dodržiavanie platobnej disciplíny platiteľov a iné.
6.) Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru v dome môže nahliadnuť bezodplatne do dokladov za tri roky od posledného ročného vyúčtovania skutočných nákladov.


Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1.) Túto smernicu schválilo Predstavenstvo SBD-P Pezinok dňa: 17. 12. 2015

2.) Smernica nadobúda účinnosť dňa: 18. 12. 2015

3.) Smernica novelizovaná dňa: 15. 06. 2018


Ing. Ivan Benčat - predseda Predstavenstva SBD-P Pezinok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom