Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Správa bytového domu
Domový poriadok
Ponuka správy bytového fondu
Smernica - inžinierska činnosť
Smernica - PO budov
Smernica - výmena VT
Smernica - nahliadnutie do dokladov
Cenník služieb


SMERNICA
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Všeobecná časť:

Úvod

        Na základe „Zmluvy o výkone správy“ sme prevzali do zodpovednosti aj povinnosti vyplývajúce na úseku požiarnej ochrany v bytových domoch pred požiarmi. Na základe uvedeného sme spracovali túto smernicu, ktorá špecifikuje podľa platných právnych predpisov povinnosti, ktoré sa musia zabezpečovať v spoločných priestoroch bytového domu tak, aby sa predchádzalo možnému vzniku požiaru v bytovom dome.

        Dôležitou súčasťou správy bytov a nebytových priestorov je plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom tejto smernice je vymedzenie povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a správcov na úseku ochrany pred požiarmi.

Vymedzenie povinností

        Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, „zákon“) a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení (ďalej len, „vyhláška“), ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany, ako aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, a to zvyčajne dodávateľským spôsobom - tým však nie je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu právnickej osoby za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Projektová dokumentácia - projekt PO

        Jednou zo základných povinností je, udržiavať stavbu, resp. bytový dom v súlade s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby (tzv. projekt požiarnej ochrany) a zabezpečiť, aby pri významnej obnove – zatepľovaní stavby, alebo zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek. Preto, pri každej obnove bytového domu, stavebných úpravách v bytoch, resp. nebytových priestoroch, alebo rekonštrukcii je potrebné, aby tento zámer posúdil špecialista požiarnej ochrany a následne sa k nemu vyjadrilo a vydalo stanovisko príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len, „okresné riaditeľstvo“).

Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby

        Ak projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, vlastníci bytových domov, alebo správca je povinný zabezpečiť vypracovanie dokumentácie. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 31. mája 2010. Novinkou je tiež, naopak zrušenie povinnosti vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi (požiarny štatút, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán atď.).

Preventívna protipožiarna prehliadka

        Ďalšou povinnosťou je zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a to každých 12 mesiacov v obytných domoch a odstraňovať zistené nedostatky. Súčasťou takejto prehliadky je okrem iného aj kontrola únikových ciest a východov. Tieto sa musia označovať a udržiavať trvalo voľné, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam a požiarnym vodovodom. Plnenie tejto povinnosti je mimoriadne dôležité z dôvodu bezpečnej a rýchlej evakuácií unikajúcich osôb a rýchleho zásahu hasičskej jednotky.

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

        Pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ďalej len, „činnosti“), ako je napríklad lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov, alebo zváranie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, je vlastník bytových domov, alebo správca povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi. Predovšetkým vydať písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti, zabezpečiť školenie o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a vybaviť ju prostriedkami na zdolávanie požiaru. Je potrebné poznamenať, že aj napriek tomu, že tieto činnosti obvykle vykonávajú špecializované dodávateľské firmy, plní úlohy pri týchto činnostiach ten, pre koho sa tieto činnosti vykonávajú, ak osobitný predpis alebo písomná dohoda neustanovuje inak.

Kontrola a čistenie komínov

        V bytových domoch s vlastným vykurovaním, individuálnym vykurovaním bytov vlastným zdrojom tepla, alebo spoločnou kotolňou v bytovom dome, je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov a taktiež odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. S týmto úzko súvisí náležité dodržiavanie technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov. Tieto povinnosti zabezpečuje vlastník bytu, ak ide o individuálny zdroj tepla v byte, alebo správca, ak ide o domovú kotolňu.

Technické a technologické zariadenia - elektrické zariadenia a bleskozvody

        Technické a technologické zariadenia bytových domov musia byť prevádzkované v súlade s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a musí byť zabezpečené vykonávanie ich pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovanie zistených nedostatkov podľa pokynov výrobcu a platných právnych predpisov. V tejto súvislosti možno spomenúť povinnosť zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (tzv. revízie), ako aj kontrol elektrických zariadení a bleskozvodu.

Požiarnotechnické zariadenia

        Osobitnou a najrozsiahlejšou kapitolou je povinnosť obstarávať a inštalovať požiarnotechnické zariadenia (napr. hasiace prístroje a zariadenia, požiarne uzávery, elektrickú požiarnu signalizáciu, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody), technické vybavenie únikových ciest, požiarne a evakuačné výťahy, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou.

Hasiace prístroje

        Hasiace prístroje musia byť kontrolované v súlade s požiadavkami výrobcu, najmenej raz za 24, resp. raz za 12 mesiacov, musia byť správne nainštalované a ich stanovište označené piktogramom. Fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov vydá potvrdenie o ich kontrole.

Požiarne vodovody

        Kontrola požiarnych vodovodov sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolujú sa najmä prevádzkové parametre (statický a dynamický tlak), vybavenosť hadicových zariadení predpísanouvýzbrojou, funkčnosť hadíc (tlakovou skúškou), voľný prístup a označovanie. O kontrole sa vyhotoví záznam, vrátane protokolu o tlakovej skúške požiarnej hadice.

Požiarne uzávery (dvere, okná, klapky, rolety)

        Na požiarnych uzáveroch (dvere, okna, klapky, rolety a iné) musí byť vykonávaná údržba (preventívna údržba, prehliadka a oprava) a kontrola, čím sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky. Údržbu požiarneho uzáveru vykonáva výrobca, alebo poverená osoba zodpovedná za údržbu, najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu. Kontrolu požiarneho uzáveru vykonáva technik požiarnej ochrany v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, pre bytové domy každých 12 mesiacov.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

        V nových, hlavne výškových bytových domoch, alebo domoch s podzemnými garážami sa môžeme stretnúť s elektrickou požiarnou signalizáciou, skrátene EPS. V prípade tohto zariadenia musí byť zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia hlavnej ústredne EPS pracovníkom, ktorý je poučený a zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Na tomto zariadení sa vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly. O vykonaní ročnej kontroly EPS vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS potvrdenie o vykonaní kontroly.

Oznámenie požiaru

        V rade mnohých už spomenutých povinností na úseku ochrany pred požiarmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domov, alebo správca povinný oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v ich vlastníctve, správe alebo v užívaní.

Kontrolné mechanizmy - štátny požiarny dozor

        Kontrola plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domov, správcovských spoločností, ale i ostatných právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je zabezpečená vykonávaním štátneho požiarneho dozoru, orgánmi štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktorými sú ministerstvo a krajské a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Štátny požiarny dozor sa vykonáva protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu pri správe bytových domov, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek.

Povinnosti pri protipožiarnej kontrole

        Pri výkone protipožiarnej kontroly sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domov, alebo správca povinný umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie.

Technicko – právna časť

Povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, správcu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

        Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoc, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. d).

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak        

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,

d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

i) prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke,

k) zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

l) zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, 4) bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

n) zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou5) pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

o) dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

p) dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

q) zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak        

a) obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

b) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,

c) strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

i) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo") každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

i) poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

§ 8

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ nesmie, ak tento zákon neustanovuje inak        

d) používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje.


        Na základe uvedených povinnosti, vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. správca SBD-P Pezinok si objednal odborne spôsobilú - vyškolenú osobu – technika požiarnej ochrany, ktorý tieto povinnosti v súčinnosti s pracovníkmi správcu bude vykonávať. Skutočné náklady budú zúčtovávané tak, ako je uvedené v Zmluve o výkone správy z fondu opráv.


Schválené Predstavenstvom SBD-P Pezinok dňa:

16. 12. 2010

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa:

17. 12. 2010

Úprava schválená Predstavenstvom SBD-P Pezinok dňa:

15. 05. 2014

Za správcu:        Ing. Ivan   B E N Č A T - predseda SBD-P Pezinok

Späť na začiatok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom