Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Správa bytového domu
Domový poriadok
Ponuka správy bytového fondu
Smernica - inžinierska činnosť
Smernica - PO budov
Smernica - výmena VT
Smernica - nahliadnutie do dokladov
Cenník služieb

SMERNICA
na zabezpečenie postupu pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov
a armatúr v bytoch a nebytových priestoroch


Čl. I.
Úvod

        Na základe „Zmluvy o výkone správy“, ktorou sme prevzali do zodpovednosti povinnosti vyplývajúcich z § 11 ods.1) a ods. 4.) a 5) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (povinnosť udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v bytovom dome), z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov a porúch na vykurovacích sústavách, zapríčinených neodbornou výmenou termostatických ventilov a vykurovacích telies v bytoch a nebytových priestoroch vydávame smernicu, ktorou sú upravené postupy pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov a inštalovaní iných armatúr do vykurovacej sústavy.


Č. II.
Povinnosti vlastníka bytu a, alebo nebytového priestoru

1. Zásah do vykurovacej sústavy – výmenu vykurovacieho telesa, termostatického ventilu, alebo odstránenie vykurovacieho telesa je vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru, alebo užívateľ bytu povinný oznámiť správcovi bytového domu a zástupcovi vlastníkov v bytovom dome vopred najmenej desať pracovných dní.

2. Vypustenie, opätovné napustenie a uvedenie vykurovacej sústavy do prevádzky (kontrola v byte a, alebo nebytovom priestore, odvzdušnenie a pod.) zrealizuje výhradne stredisko údržby správcu na náklady vlastníka, alebo užívateľa. V prípade havárie, alebo poruchy na spoločných častiach vykurovacej sústavy sa náklady uhradia z fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu po odsúhlasení zástupcom vlastníkov bytového domu.

3. Vykurovacie teleso v byte, alebo nebytovom priestore je možné vymeniť iba za teleso s rovnakým výkonom ako pôvodné. V prípade požadovanej zmeny výkonu vykurovacieho telesa (za vyšší, alebo nižší výkon), musí túto zmenu odsúhlasiť technik, alebo energetik správcu, na náklady žiadateľa.

4. Výmenu termostatického ventilu, montáž dodatočných armatúr je možné realizovať iba so súhlasom technika, alebo energetika správcu a iba za termostatický ventil rovnakého druhu a nastavenia, aký je vo vykurovacej sústave nainštalovaný, na náklady žiadateľa.

5. Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru, alebo užívateľ bytu uhradí všetky náklady spojené so zmapovaním pomerových rozdeľovačov tepla, s ich demontážou a opätovnou montážou vyvolené výmenou vykurovacieho telesa. V prípade nezavinenej poruchy pomerového rozdeľovača tepla sa výmena chybného merača uhradí z fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu po odsúhlasení zástupcom vlastníkov bytového domu.

6. Vlastník bytu a, alebo nebytového priestoru, alebo užívateľ bytu je povinný výmenu vykurovacieho telesa, alebo termostatického ventilu a s tým spojené vypustenie vykurovacej sústavy oznámiť najmenej päť dní vopred na obvyklom mieste v dome (vyvesením na výveske vo vchode, na vchodových dverách a pod.). V prípade vzniku havárie na vykurovacej sústave, správca, alebo ten, kto haváriu odstraňuje vyvesí bezodkladne o takejto činnosti oznam na obvyklom mieste v dome.

7. Všetky náklady vyvolané neoprávneným zásahom do vykurovacej sústavy (výmena vykurovacích telies, termostatických ventilov, inštalovanie doplňujúcich armatúr a pod. bez súhlasu správcu) vlastníkom bytu a, alebo nebytového priestoru, alebo užívateľom bytu bude znášať vlastník, alebo užívateľ. Ide najmä opätovné preregulovanie, vypustenie, alebo napustenie sústavy a odvzdušnenie.


Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Túto smernicu schválilo Predstavenstvo SBD-P Pezinok dňa: 16. 12. 2010

2. Smernica nadobúda účinnosť dňa: 17. 12. 2010

3. Úprava smernice schválená Predstavenstvom SBD-P Pezinok dňa: 05. 02. 2015


Ing. Ivan Benčat - predseda Predstavenstva SBD-P Pezinok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom