Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Výroba tepla
Povolenie na výrobu tepla
Štandardy kvality dodávky tepla
Ceny - rozhodnutia ÚRSO
Smernica - výroba tepla a TÚV
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike

Rozhodnutie

        Úrad pre reguláciu sieťových odvetvi, odbor tepelnej energetiky, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike číslo: 448-2012-BA, vydáva

povolenie č. 2012T 0471
právnickej osobe

obchodné meno:"SBD-P Pezinok"
IČO: 00 569 787 sídlo: Majakovského 35, 902 01 Pezinok

na predmet podnikania:
výroba tepla, rozvod tepla

Bratislava, vydané dňa 15. februára 2012

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom