Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Výroba tepla
Povolenie na výrobu tepla
Štandardy kvality dodávky tepla
Ceny - rozhodnutia ÚRSO
Smernica - výroba tepla a TÚV
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

SMERNICA
na zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a efektívnosti tepelných zariadení pri výrobe tepla a TÚV a ich rozpočítavanie podľa platných právnych noriem.

        Na základe „Zmluvy o výkone správy“ preberáme do zodpovednosti aj kotolňu na výrobu tepla a TÚV a jej efektívne prevádzkovanie. Plynová kotolňa je z hľadiska bezpečnosti zaradená, ako vyhradené technické zariadenie, kde je nutné dodržiavať všetky energetické a bezpečnostné predpisy. Ide hlavne o zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a súvisiace predpisy napríklad: vyhlášku ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla, vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. kvalita dodávky tepla, zákon NR SR č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, atď. Ako vyhradené technické zariadenie podlieha pravidelným technických prehliadkam, revíziám, technickým nastaveniam a reguláciám. Všetky vyhradené technické zariadenia zároveň podliehajú previerkam kontrolným orgánom /Energetická inšpekcia, Inšpekcia práce, Hasičský zbor atď./ ktorým, musíme pri kontrole predkladať plnenie všetkých povinnosti z uvedených zákonov.

        Pre zabezpečovanie povinnosti vyplývajúcich z uvedených zákonov a vyhlášok pri prevádzke tohto energetického zariadenia v rámci bežnej prevádzky využívame náš overený systém /naše know – how/ pre bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu výrobu tepla a teplej vody.

Ide hlavne o:

 1. Evidencia a pravidelné zabezpečovanie potrebnej odbornej spôsobilosti kuriča, ich pravidelné preškoľovanie z nových predpisov a ich noviel, vykonanie skúšok za účelom vydania oprávnenia na kúrenie.

 2. Kontrola práce a povinnosti kuriča za výkon činnosti pri výrobe, regulácie a rozvode tepla a TÚV, nastavenie regulácie, dodržiavanie potrebných parametrov, zmäkčovanie napájacej vody do teplovodného systému, odkaľovanie jednotlivých kotlov, vykurovacích systémov, atď.

 3. Odpisovanie a evidencia skutočných mesačných odberov jednotlivých druhov energií t. j. el. energie, plynu, vody, výroby tepla a TÚV, ich spracovanie do tabuliek, ktoré slúžia na kontrolu správnosti spotrieb, účtovaných v došlých faktúrach, ktoré sa dávajú na úhradu. Tieto údaje slúžia zároveň k spracovaniu výkazov na predkladanie spotrieb energií v zmysle platnej legislatívy pre informačný systém vedený na SIEA, kde sa sleduje efektívnosť pri používaní energií – od roku 2014 sa týka aj domových kotolní.

 4. Na základe spracovaných tabuliek podľa bodu 3/ mesačne sledujeme efektívnosť spotrieb porovnaním s predchádzajúcim rokom, vyhodnocujeme efektívnosť používania energií pri výrobe tepla a TÚV, v prípade nepriaznivých výsledkov z mesačných porovnaní zabezpečujeme realizáciu nápravných opatrení zameraných na optimalizáciu výroby.

 5. V dnešnej dobe dochádza veľmi intenzívne k veľmi dôležitej fáze pri správe bytových domov, pri výrobe tepla a TUV, t.j. – obchodnej činnosti, kde vykonávame veľmi dôležité jednania a to, dohadujeme ceny s alternatívnymi dodávateľmi energií t. j. - elektriny a ZPN, kde ako stredný odberateľ týchto energií máme možnosť dojednať pomerne vysoké množstevné zľavy z ceny jednotlivých druhov energií.

 6. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o odberné miesto – stredo, alebo malo – odberu, dochádza k ročnému uzatváraniu zmlúv o dodávke plynu s vybraným dodávateľom, sledovanie a regulovanie uzatvoreného ZM - ročného zmluvného množstva v zmysle uzatvorenej zmluvy, ale aj DDM - dohodnutého denného množstva tak, aby nedošlo k penalizáciám, alebo pokute.

 7. Výpočet výšky poistného a zabezpečovanie úhrady poistného kotolní pre prípad poškodenia alebo zničenia technického zariadenia živelnou, prípadnou havarijnou udalosťou. V tejto súvislosti je nutné 2x do roka poisťovni vypočítať a uhrádzať poistné splátky, ktoré sú v našom prípade veľmi výhodné (cez rámcovú zmluvu SZBD a SLSP).

 8. Pravidelné vypracovanie objednávok a realizácia overenia hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto, ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. v súčinnosti so SEI. (osobne sa zúčastňovať merania, výpočtov a nastavovania parametrov).

 9. Pravidelná kontrola a nastavenie tepelných zariadení s ekvithermickou reguláciou teplonosného média, t.j. kontrola:

  • výkonu zariadenia (optimálny pomer vzduchu a plynu z dôvodu účinného spaľovania), tlaku, teploty a množstva média – ich nastavenie a regulácia v závislosti na vonkajšej teplote,
  • meranie spalín CO, CO2, NOx, SO2, sledovanie a kontrola komínových strát a výpočet účinnosti spaľovania.

 10. Na základe nameraných hodnôt vykonávať výpočet poplatkov a vyplnenie formulárov za úlet popolčeka a tento pravidelne zasielať na OÚŽP. V zmysle vyhlášky MŽP SR zabezpečovať dodávateľský pravidelné diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín v odpadových plynoch.

 11. Spracovanie a realizácia plánu pravidelných prehliadok a revízií vyhradených technických zariadení, ktoré súvisia s výrobou a rozvodom tepla a TÚV t, j. el. inštalácie, plynu, tlakových zariadení, atď.

 12. Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií vyplývajúcich z PO t.j. kontrola a údržba hydrantov, hasiacich prístrojov, čistenie komínov, skúška čidiel vzduchotechniky, atď.

 13. Na základe spracovaných a predložených záznamov z uvedených revízií a prehliadok zabezpečiť odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

 14. Začiatkom roka vykonať odpočet a odsúhlasenie množstva plynu, elektriny a vody, s dodávateľmi energií (tzv. 13 faktúra), zabezpečiť odpočty, prípadne spraviť prepočty celkovej výroby tepla v kWh, vykonať odpočty a prepočet spotreby tepla spotrebovaného na kúrenie, ako i množstvo tepla spotrebovaného na výrobu teplej vody. Zároveň vykonať kontrolný prepočet nameraného tepla, zo spotrebovaného plynu a vyhodnotiť účinnosť premeny energií v zariadení na výrobu tepla.

 15. Taktiež začiatkom roka vykonať odpočty všetkých odberných miest spotreby tepla t.j.- bytové merače tepla, prípadne lokálne podružné merače jednotlivých spotrebičov, ako i všetkých spotrebičov TÚV t.j. vodomery na TÚV, ide o merače, ktoré podliehajú pravidelnému overovaniu v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií, pretože podľa týchto pomerových meračov sa vykonávajú platby za jednotlivé energie.

 16. Zabezpečiť kontrolu platnosti overenia meračov tepla, teplej vody, studenej vody – meračov, ktoré sa využívajú na rozpočítavanie spotreby tepla, TÚV a studenej vody. Po ukončení platnosti overenia zabezpečiť opakované overenie predmetných meračov, prípadne ich výmenu za nové, kvalitnejšie (napr. za merače s možnosťou diaľkových odpočtov a pod.).

        Prevádzka kotolne v bytovom dome – výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove v zmysle ustanovenia § 1 ods. 3) písm. c) bude (je) realizovaná v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení v nadväznosti na § 10 vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacich vykonávacích predpisoch. Finančné náklady tejto činnosti sa účtujú do ceny tepla v zmysle prílohy č.2 (tzv. ekonomicky oprávnené náklady sa postupuje podľa § 4 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.).

        Schválené Predstavenstvom SBD-P Pezinok dňa: 4. 1. 2012

        Aktualizované dňa: 15. 12. 2016

Späť na začiatok

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom