Obchodné meno:SBD - P Pezinok (bytové družstvo)
Majakovského 35,
902 01 PEZINOK
Zapísané:v OR SR Okresného súdu BA I, Oddile: Dr, Vložka č.: 287/B
Činnosti:- správa bytov a nebytových priestorov
- výroba a rozvod tepla
DOMOV FOND OPRÁV SLUŽBY INFO KONTAKTY TEPLO
Vítajte na stránke SBD-P Pezinok. Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o našej činnosti
Výroba tepla
Povolenie na výrobu tepla
Štandardy kvality dodávky tepla
Ceny - rozhodnutia ÚRSO
Smernica - výroba tepla a TÚV
Smernica - reg. zložky fix. nákl.
Smernica o energetickej efektívnosti výroby tepla
xxxxxxxxxx

Ceny tepla - rozhodnutia ÚRSO

ROZHODNUTIE

        Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prevého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla pre regulovaný subjekt „SBD-P Pezinok“, Majakovského 35, 902 01 Pezinok takto rozhodol:

ceny na rok:

© SBD-P Pezinok 2013 Všetky práva vyhradené. designed: © SBD-P Pezinok, 2013 Hosted by Slovak Telekom